Zadzwoń do nas

58 536 66 05

lub napisz latocha@latocha.pl
Infolinia: Pn-Pt 08:00 - 16:00 So 08:00 - 15:00

Regulaminy

Regulamin korzystania z przejazdów

Pasażer zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami REGULAMINU

Regulamin dotyczący korzystania z przejazdów prywatnymi liniami pasażerskimi LATOCHA

 1. Pasażer zobowiązany jest stosować się do „Regulaminu ulgowych lub bezpłatnych przejazdów prywatnymi liniami pasażerskimi LATOCHA”.
 2. Pasażer po wejściu do pojazdu powinien niezwłocznie zakupić bilet o odpowiedniej wartości chyba, że posiada ważny bilet okresowy.
 3. Biletem okresowym uprawniającym do przejazdów liniami LATOCHA jest aktywna karta pasażera.
 4. Pasażer nie możne udostępnić biletu innej osobie.
 5. Za nieważny uważa się bilet jednorazowy zniszczony lub nabyty u innego przewoźnika, uszkodzony bądź, na którym widoczne są jakiekolwiek przeróbki, poprawki itp.
 6. Karta pasażera ważna jest po zarejestrowaniu w punkcie sprzedaży i jest kartą aktywną.
 7. Do przejazdu na podstawie karty pasażera uprawniona jest osoba na którą karta jest zarejestrowana wraz z dokumentem tożsamości.
 8. Za wydanie karty pasażera pasażer zobowiązany jest zapłacić kwotę 10,00 zł. w dacie zakupu karty.
 9. Karta stanowi własność pasażera i nie podlega zwrotowi. Pasażer nie może także, domagać się zwrotu kwoty, którą uiścił za kartę pasażera.
 10. Pierwszeństwo przejazdu
  1. zastrzega się możliwość korzystania z pierwszeństwa przejazdu dla pasażerów posiadających bilety okresowe miesięczne lub dwutygodniowe, dla których określona linia stanowi wyłączną możliwość połączenia na trasie określonej na tym bilecie,
  2. pasażerowie posiadający alternatywną możliwość przejazdu na określonym odcinku trasy będą mogli korzystać z przejazdu w miarę wolnych miejsc w pojeździe,
  3. informacje w zakresie pierwszeństwa przejazdu na określonej linii będą zamieszczane bezpośrednio w pojazdach kursujących na tych liniach oraz w siedzibie PUH LATOCHA.
 11. Bilet okresowy miesięczny lub 2-tygodniowy uprawnia do przejazdów we wszystkie dni okresu na który zostały zakupione oraz na wszystkie kursy danej relacji. W przypadku braku wolnych miejsc w autobusie Pasażer nie ma prawa żądać od Przewoźnika obowiązku przewozu o wybranej godzinie odjazdu.
 12. Bilety nabyte przez pasażera nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
 13. Przewoźnik nie odpowiada za szkody powstałe na skutek przerw w ruchu lub zmiany trasy z przyczyn natury obiektywnej bądź spowodowane zarządzeniami władz.
 14. W utrudnionych warunkach drogowych lub atmosferycznych mogą wystąpić opóźnienia w kursowaniu autobusów ze względu na bezpieczeństwo pasażerów. W wyjątkowych okolicznościach mogą nastąpić odwołania lub skrócenie niektórych kursów autobusowych.
 15. Ważność biletu jednorazowego:
  1. bilet ważny jest w pojeździe, w którym został zakupiony na odcinku linii wyznaczonym na zakupionym bilecie.
  2. w przypadku awarii lub uszkodzenia pojazdu pasażerowi posiadającemu bilet jednorazowy przysługuje prawo kontynuowania podróży na podstawie tego biletu następnym pojazdem podążającym w tym samym kierunku.
 16. Osobami upoważnionymi do przeprowadzania kontroli biletów i dokumentów są kontrolerzy legitymujący się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem oraz kierowcy prowadzący w danej chwili autobus.
 17. Kierujący pojazdem lub kontroler biletów jest uprawniony do wezwania Policji w sytuacji, gdy zachowanie Pasażera zagraża bezpieczeństwu podróżnych lub w inny sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 18. W razie stwierdzenia przez kontrolera bądź kierowcę:
  1. braku biletu lub posiadania przez pasażera biletu nieważnego za przejazd osoby,
  2. braku karty pasażera lub braku jej aktywności,
  3. braku dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu,
  4. braku dokumentu tożsamości w przypadku normalnego biletu okresowego miesięcznego lub biletu 2 - tygodniowego,
  5. braku biletu lub posiadania biletu nieważnego za przewóz zwierzęcia lub bagażu pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej i kupienia biletu uprawniającego do przejazdu.
 19. Wysokość opłaty dodatkowej wynosi 100,00 zł.
 20. W przypadku odmowy zakupu biletu uprawniającego do przejazdu w okolicznościach określonych w pkt.18abcd pasażer zobowiązany jest do opuszczenia pojazdu.
 21. Na każde żądanie kontrolera biletów pasażer jest zobowiązany wręczyć kontrolerowi ważny bilet bądź kartę pasażera a w przypadku prawa do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego, pasażer zobowiązany jest okazać kontrolerowi dokument uprawniający do takiego przejazdu. W przypadku normalnego biletu okresowego miesięcznego lub 2-tygodniowego, Pasażer jest ponadto zobowiązany okazać dowód tożsamości.
 22. Od nałożonej opłaty dodatkowej, pasażerowi przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do jej uiszczenia. Odwołanie można zgłosić osobiście lub pisemnie siedzibie firmy PUH LATOCHA, Wielgłowy, ul. Gdańska 8.
  1. W razie odwołania się od opłaty dodatkowej za stwierdzenie braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu anulowania opłaty dodatkowej w wysokości 10 zł., w przypadku udokumentowania przez pasażera, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystawienia opłaty dodatkowej, uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 23. Zabronione jest:
  1. prowadzenie rozmów z prowadzącym pojazd;
  2. zanieczyszczanie i zaśmiecanie pojazdu oraz niszczenie znajdujących się wewnątrz urządzeń;
  3. spożywanie artykułów żywnościowych mogących zabrudzić ubrania współpasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
  4. umieszczania na miejscach siedzących zwierząt lub przedmiotów mogących je uszkodzić lub zanieczyścić;
  5. palenie tytoniu lub spożywanie wszelkich napojów alkoholowych;
  6. zakłócanie spokoju w pojeździe;
  7. opieranie się o drzwi w czasie jazdy;
  8. przewożenie przedmiotów nie stanowiących bagażu podręcznego pasażera;
 24. Wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko na przystankach po zatrzymaniu się pojazdu, z zachowaniem szczególnej ostrożności przez pasażera. Pasażer stojący w pojeździe w czasie jazdy powinien trzymać się uchwytu.
 25. Kierującemu, podczas jazdy, zabrania się prowadzenia jakichkolwiek rozmów (w tym przez telefon), spożywania posiłków oraz palenia tytoniu;
 26. Żądania i wskazówki obsługi pojazdu i personelu ruchu powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy. Obsługa i personel nadzoru ruchu obowiązani są do udzielenia na żądanie pasażera informacji dotyczących przewozu, w szczególności czasu odjazdu z przystanku, kierunku jazdy itp.
 27. Ze środków komunikacji publicznego transportu zbiorowego nie mają prawa korzystać:
  1. osoby nietrzeźwe;
  2. osoby mogące zanieczyścić ubrania innych pasażerów lub wzbudzające odrazę brudem i niechlujstwem;
  3. osoby dotknięte chorobami zakaźnymi;
  4. osoby zagrażające bezpieczeństwu innych pasażerów;
 28. Zakazane jest przewożenie środkami publicznego transportu zbiorowego:
  1. materiałów łatwopalnych, wybuchowych i cuchnących;
  2. przedmiotów blokujących przejścia, przeszkadzających podróżnym lub narażających ich na niewygody, zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących spowodować uszkodzenia autobusu;
  3. nabitej broni, z wyjątkiem osób pełniących służbę publiczną lub wojskową – osoby te obowiązane są do odpowiedniego zabezpieczenia broni nabitej.
 29. Pasażer ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i zniszczenia pojazdu powstałe z jego winy, w tym powstałe w związku z przewozem zwierząt lub bagażu.
 30. Przewóz zwierząt, wózków, bagażu:
  1. bagaż ręczny (tj. nie przekraczający wymiarów 20x40x60 cm) oraz małe zwierzęta np. psy, koty, ptaki w klatce trzymane na rękach nie podlegają opłacie,
  2. za zwierzęta (w tym duże psy), wszelkiego rodzaju wózki dziecięce, bagaż przekraczający wymiary 20x40x60cm obowiązuję opłata w wysokości 5,00 zł.
  3. nie podlega opłacie przewóz wózków inwalidzkich oraz psów przewodników;
  4. dziecko przewożone w wózku musi być odpowiednio zabezpieczone przez opiekuna w przeciwnym razie powinno być wyjęte z wózka;
  5. psy muszą być trzymane na smyczy i w kagańcu;
  6. inne zwierzęta powinny być odpowiednio zabezpieczone i trzymane na kolanach;
  7. bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia;
  8. pasażer na żądanie współpasażerów bądź kierowcy lub kontrolera biletów powinien zdjąć plecak.
 31. W celu zatrzymania pojazdu na przystanku warunkowym należy z dostatecznym wyprzedzeniem poinformować kierowcę, a będąc na przystanku podnieść rękę.
 32. Pasażer będący znalazcą rzeczy zagubionej w pojeździe powinien przekazać tę rzecz kierującemu pojazdem. W takim przypadku pasażer może podać kierowcy swoje dane osobowe. Rzeczy znalezione w pojeździe, są przekazywane niezwłocznie do siedziby firmy PUH LATOCHA, Wielgłowy ul. Gdańska 8.
 33. Osoby naruszające powyższe przepisy porządkowe lub nie stosujące się do wskazówek i żądań obsługi pojazdu opartych na tych przepisach, jak również zakłócających swym zachowaniem spokój w pojazdach, zobowiązane są na wezwanie kierującego pojazdem lub kontrolera biletów opuścić pojazd i nie mają prawa żądać zwrotu sumy uiszczonej za przejazd.
 34. Skargi, zażalenia i wnioski dotyczące funkcjonowania przewozu można składać w siedzibie przewoźnika w Wielgłowach ul. Gdańska 8 lub pod nr tel. 0 603-209-070, 0 607-723-593 lub 0 58 536-66-05.
 35. Pasażer korzystający z usług linii LATOCHA zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu i akceptuje jego ustalenia.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 01-02-2014 r.

 

Ulgi i zwolnienia

§ 1

 1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod warunkiem nieskorzystania przez dziecko oddzielnego miejsca do siedzenia
 2. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
 3. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby:
  1. dzieci w wieku do 4 lat;
  2. umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności związanych z kontrolą ruchu granicznego;
  3. funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli celnej w ruchu granicznym;
  4. umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych:
  5. żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego.
 4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
  2. jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.
  3. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo - wychowawczej, placówki oświatowo - wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno - wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny - i z powrotem.
 5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach równorzędnych.

§ 2

 1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust.1.
 3. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 4. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

§ 3

 1. Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych szkolnych, są uprawnione następujące osoby:
  1. dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia:
  2. studenci do ukończenia 26 roku życia.
 2. Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów imiennych miesięcznych, są uprawnione następujące osoby:
  1. nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych;
  2. nauczyciele akademiccy.

 

Ulgi obowiązują od dnia 1.01.2006